U bevindt zich hier: Home / Producten / Antirampalen

Antirampalen bieden extra bescherming bij gevaar voor ramkraak

Jaarlijks worden honderden ramkraken gepleegd. Criminelen rijden met grof geweld een winkelpui of magazijndeur in. Hierbij ontstaat vaak grote schade. U kunt dit voorkomen met antirampalen. Ondernemers die extra risico lopen op een ramkraak, zoals juweliers, kledingwinkels, magazijnen, banken, toegangen van winkelcentra en garagebedrijven kiezen steeds vaker voor antiramzuilen kiezen omdat ze de inbraakwerendheid verhogen. Ook verzekeringsmaatschappijen bevelen deze palen regelmatig aan. Afhankelijk van de regelgeving en beschikbare ruimte worden antiramzuilen voor of achter het (bestaande) beveiligingsrolluik geplaatst. Er zijn verschillende types en uitvoeringen leverbaar zodat er altijd een passende oplossing is voor uw situatie en wensen.
 

Antirampalen

Er zijn verschillende types antirampalen leverbaar. Zo zijn er ronde en vierkante modellen en kunt u kiezen uit verzinkt staal en RVS. Daarnaast zijn antiramzuilen er in statische (vast), wegneembare en telescopische uitvoeringen. Het meest populaire type is de vierkante, wegneembare antirampaal. Deze is tevens afsluitbaar zodat alleen bevoegde personen de paal kunnen verwijderen. Afhankelijk van de lengte van uw winkelpui of magazijndeur plaatsen wij een aantal antirampalen om te voorkomen dat ramkrakers uw pand binnen rijden. Dit doen wij bij voorkeur aan de buitenzijde van een pand. Het voordeel hiervan is dat de antirampalen goed zichtbaar zijn en dus preventief werken. En mochten ramkrakers het toch proberen, dan wordt uw rolluik of gevel niet beschadigd. De experts van Wessels Rolluikenfabriek hebben veel ervaring met antiramzuilen en informeren u graag over alles wat met beveiliging te maken heeft. Heeft u vragen, aarzel niet en stuur een mail of bel ons op 0229-544600.

 

Plus- en minpunten

Extra inbraakwerendheid
 
Alle onderdelen snel en makkelijk te vervangen (indien nodig)
 
Onderhoudsarm
 
Bij buitenplaatsing is meestal vergunning nodig
 

Antiramzuil

Technische gegevens

Antiramzuil
UitvoeringVierkant 80x80 mm
MateriaalVerzinkt staal
Materiaal dikte5 mm
Totale hoogte1180 mm
Hoogte boven straatniveau900 mm
Hoogte grondpot280 mm
Uittilgewicht18 kg
OptiesRonde, telescopische, statische uitvoering, poedercoating
Deze wegneembare antirampaal is zeer geschikt als er onvoldoende ruimte is voor een telescopische paal die helemaal in de grond verdwijnt.

Specificaties

1. Zuil met handvat
Deze wegneembare, vierkante antirampaal bestaat uit een verzinkt stalen koker van 80x80mm met een wanddikte van 5 mm. De zuil is bovenop voorzien van een stalen handvat waarmee de paal uit de grondpot getild kan worden. Wij raden aan een tweede grondpot toe te passen om de antiramzuil weg te kunnen zetten tijdens openingstijden. De zuil is in alle mogelijke RAL-kleuren leverbaar.
2. Grondpot met afdekklep
Antirampalen die verwijderbaar zijn, staan in een grondpot van 28 cm diepte. Bij plaatsing in de vloer boren we een gat in de vloer van 170 mm waarin de grondpot wordt geplaatst. De ontstane ruimte wordt volgestort met beton. Bij plaatsing buiten worden de grondpotten aan de fundering bevestigd en verstevigd met beton. De grondpot is af te sluiten met de afdekklep. Aan deze klep zit een lip waaraan de zuil met een blokslot wordt vergrendeld.
3. Blokslot
De wegneembare antirampaal is afsluitbaar met een blokslot zodat alleen de zuil alleen te verwijderen is door een bevoegd persoon.

Offerte aanvragen of advies nodig?

Neem contact op met onze rolluikenspecialist!

Wilt u weten welk rolluik het beste bij u past? Of wilt u een prijsopgave? Vul onderstaand formulier in. We horen graag wat uw wensen zijn, bespreken de mogelijkheden en geven u advies of een offerte op maat.

Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.


Uw gegevens


Locatie rolluik

Met doorgang wordt bedoeld dat personen zich meerdere keren per dag in het bewegingsgebied van het rolluik bevinden. Boven een balie is bijv. ook een doorgang omdat mensen over een balie leunen.
Noodhandbediening wordt niet geadviseerd voor rolluiken buiten. Inbrekers kunnen er in dat geval ook bij.
Motoren die ingebouwd kunnen worden, lopen rustig en hebben tijd nodig om hun warmte kwijt te raken. Andere motoren komen naast het rolluik.
Indien plaatsnaam afwijkt van bovenstaande postcode. En als het rolluik niet op de begane grond of niet goed bereikbaar is.


Eigenschappen rolluik

min. 1.000 mm
min. 1.000 mm
Deze delen zijn zichtbaar wanneer het rolluik open is.

 


Besturing

Bij schaarhek niet invullen
Bij schaarhek niet invullen
Bij schaarhek niet invullen


Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Vul ze hier in.

 


---

 


---

Onze algemene voorwaarden
VOORWAARDEN ROMAZO ROLLUIKEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de vereniging Romazo Rolluiken (ROMAZO). Deze tekst geldt vanaf 27 mei 2009 en is onder nummer 214/2009 d.d. (25 juni 2009) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
Uitgave van Romazo Rolluiken, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Romazo doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het lid van de Romazo dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Romazo.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of winkel ter keuze van leverancier, ex works”, conform Incoterms 2000 of de op het moment van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde tekst. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van
€ 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van
€ 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1 De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1 Levering vindt plaats af fabriek, magazijn of winkel ter keuze van leverancier, “ex works”, conform Incoterms 2000 of de op het moment van het sluiten van de overeenkomst laatstelijk door de Internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde tekst; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1 Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2 Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e de kosten van hoogwerkers;
f de kosten van horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats;
g reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c van geschatte hoeveelheden met meer dan 5 % wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en tijdens de normale werkuren kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
- gas, water en elektriciteit;
- verwarming;
- afsluitbare droge opslagruimte;
- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals van gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, of op een andere overeengekomen plaats.
11.3 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2 Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3 Opdrachtnemer is meeverzekerd op een eventueel voor het werk afgesloten CAR-AVB verzekering, waarbij het daarvoor geldende eigen risico voor rekening van de opdrachtgever komt. Opdrachtnemer zal slechts, per gebeurtenis, deelnemen in het overeengekomen eigen risico indien hij toerekenbaar tekort is geschoten. Het bedrag tot waar opdrachtnemer deelneemt in het eigen risico is beperkt tot 1,5% van de aanneemsom met een maximum van € 2.000 per gebeurtenis.
13.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
c schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1 De periode waarin de opdrachtnemer na (op)levering in staat voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie is als volgt opgedeeld:
a 2 jaar op beveiligingsrolluiken, rolhekken en schaarhekken.
b 2 jaar op het motorische gedeelte van producten, met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten waarvoor een garantie van 1 jaar geldt.
c Voor de niet met name genoemde productsoorten wordt een garantie verstrekt gedurende een periode van 6 maanden.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
- de zaak herstelt;
- de zaak vervangt;
- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur

14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten en de kosten die samenhangen met klimmaterialen en een hoogwerker komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de toegang tot de geleverde zaak op geen enkele wijze wordt belemmerd.
14.4 Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voorzover opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie geldt de fabrieksgarantie. Demontage en montage van deze onderdelen en de eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.5 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren en alle benodigde voorzieningen zoals genoemd in artikel 11.1 aan opdrachtnemer ter beschikking stellen.
14.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.7 Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
14.8. a Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
- beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu.
b Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd.
c Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.
14.9 Geen garantie wordt gegeven voor de onderstaande producteigenschappen waarop de afnemer wordt geattendeerd:
a Loopsporen op het oppervlak van het pantser en de binnenzijde van geleiders van het rolluik, rolhek of schaarhek. Deze kunnen ontstaan door mechanische belasting tijdens het gebruik.
b Het ontstaan van geluid door het gebruik van het rolluik, rolhek of schaarhek. Omgevingsinvloeden, zoals oneffenheden en vervuiling in de scharnieren van het rolluik, rolhek of schaarhek, kunnen het geluid verergeren en bijvoorbeeld piepen, kraken of een klappend geluid veroorzaken.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a bij balieverkoop contant;
b als termijnbetaling is overeengekomen:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c in alle overige gevallen binnen veertien dagen na factuurdatum.
17.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
17.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.
17.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a een betalingstermijn is overschreden;
b opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de Overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
17.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000 15%
over het meerdere tot € 6.000 10%
over het meerdere tot € 15.000 8%
over het meerdere tot € 60.000 5%
over het meerdere vanaf € 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8 Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verhypothekeren.

Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
20.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Onze privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WESSELS ROLLUIKENFABRIEK B.V.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Bewaarperiode rolluikgegevens
De gegevens van uw rolluik, inclusief de locatie waar het rolluik is geplaatst, worden door ons bewaard tot wij weten dat uw rolluik verwijderd is. Bij beveiligingsrolluiken zijn wij naar de normen van het NCP verplicht om een dossier van ieder rolluik bij te houden. Bovendien is het bij een storing aan uw rolluik, vaak voordeliger als onze monteurs gemakkelijk kunnen achterhalen welke onderdelen in uw rolluik verwerkt zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, bij vragen en/of meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

23-3-2018 De Goorn

×

Wessels rolluikenfabriek

× Hoe kan ik je helpen?